Terms
Regulamin www.Savpol.pl
I. Informacje ogólne
1. Właścicielem serwisu internetowego www.savpol.pl (dalej także: „Serwis”) jest Przedsiębiorstwo SAVPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gliwicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000501965 (dalej także: „Savpol”).
Adres:  ul. Sowińskiego 7, 44-100 Gliwice
Tel./fax:  + 48 (32) 400 04 00 / + 48 (32) 400 04 25
E-mail:  savpol@savpol.pl
NIP:  6312652773

2. Serwis zawiera informacje przeznaczone dla potencjalnych i aktualnych kontrahentów, dostawców i kandydatów na pracowników Savpol (dalej także: „Usługobiorców”). W Serwisie możliwe jest zapoznanie się m.in. z katalogiem oferowanych przez Savpol produktów, jego ofertą szkoleniową, jak również zainicjowanie kontaktu ze strony przedstawiciela Savpol poprzez skorzystanie z odpowiednich formularzy kontaktowych.

3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawa.


II. Usługi Savpol
1. Savpol udostępnia w Serwisie formularze kontaktowe, za pośrednictwem których możliwe jest zgłoszenie prośby o kontakt ze strony przedstawiciela Savpol.   

2. Zgłoszenie prośby o kontakt nie wiąże się z żadnymi opłatami. Zgłoszenia mogą być dokonywane całodobowo.

3. Zgłoszenie może dotyczyć zarówno produktów, jak i organizowanych przez Savpol szkoleń. W celu zgłoszenia, konieczne jest podanie danych Usługobiorcy, w tym firmy, imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, jak również wskazanie tematu zgłoszenia i jego treści. Przed zgłoszeniem się na szkolenie, wymagane jest zapoznanie się i akceptacja udostępnionego w Serwisie regulaminu uczestnictwa w szkoleniach.

4. W odpowiedzi na zgłoszenie, o którym mowa w punktach 1-3 powyżej, przedstawiciele Savpol skontaktują się z Usługobiorcą.

5. Usługobiorca może zapisać się do elektronicznego biuletynu Savpol (dalej także: „newsletter”) poprzez udostępnienie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w miejscu wskazanym w Serwisie i kliknięcie na przycisk „Zapisz się”. Wraz z kliknięciem na tę opcję Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od Savpol informacji handlowych dotyczących działalności Savpol. Wypisanie się z listy newsletter’a możliwe jest poprzez wybranie opcji: „Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości” dostępnej w każdym mailu wysyłanym w ramach newsletter’a.


III. Wymagania techniczne
1. Usługobiorca, w celu korzystania z Serwisu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Savpol. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail.

2. Usługobiorca, korzystający z usług świadczonych przez Savpol, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. Informacje dodatkowe
1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Savpol drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail savpol@savpol.pl.

2. Savpol dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

3. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych, o których mowa w punkcie II. 3. powyżej jest dobrowolne, jednak ich brak w formularzu kontaktowym uniemożliwia nawiązanie kontaktu przez Savpol. Savpol nie świadczy usług na rzecz osób występujących anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

4. Administratorem danych osobowych jest Savpol. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, jedynie w celu odpowiedzi na zgłoszenia Usługobiorców. Savpol zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione.

5. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.