Regulamin i Polityka Prywatności
Regulamin www.Savpol.pl i Polityka Prywatności
REGULAMIN STRONY WWW.SAVPOL.PL
I. Informacje ogólne
1. Właścicielem serwisu internetowego www.savpol.pl (dalej także: „Serwis”) jest Przedsiębiorstwo SAVPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gliwicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000501965 (dalej także: „Savpol”).
Adres:  ul. Sowińskiego 7, 44-100 Gliwice
Tel./fax:  + 48 (32) 400 04 00 / + 48 (32) 400 04 25
E-mail:  savpol@savpol.pl
NIP:  6312652773

2. Serwis zawiera informacje przeznaczone dla potencjalnych i aktualnych kontrahentów, dostawców i kandydatów na pracowników Savpol (dalej także: „Usługobiorców”). W Serwisie możliwe jest zapoznanie się m.in. z katalogiem oferowanych przez Savpol produktów, jego ofertą szkoleniową, jak również zainicjowanie kontaktu ze strony przedstawiciela Savpol poprzez skorzystanie z odpowiednich formularzy kontaktowych.

3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawa.


II. Usługi Savpol
1. Savpol udostępnia w Serwisie formularze kontaktowe, za pośrednictwem których możliwe jest zgłoszenie prośby o kontakt ze strony przedstawiciela Savpol.   

2. Zgłoszenie prośby o kontakt nie wiąże się z żadnymi opłatami. Zgłoszenia mogą być dokonywane całodobowo.

3. Zgłoszenie może dotyczyć zarówno produktów, jak i organizowanych przez Savpol szkoleń. W celu zgłoszenia, konieczne jest podanie danych Usługobiorcy, w tym firmy, imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, jak również wskazanie tematu zgłoszenia i jego treści. Przed zgłoszeniem się na szkolenie, wymagane jest zapoznanie się i akceptacja udostępnionego w Serwisie regulaminu uczestnictwa w szkoleniach.

4. W odpowiedzi na zgłoszenie, o którym mowa w punktach 1-3 powyżej, przedstawiciele Savpol skontaktują się z Usługobiorcą.

5. Usługobiorca może zapisać się do elektronicznego biuletynu Savpol (dalej także: „newsletter”) poprzez udostępnienie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w miejscu wskazanym w Serwisie i kliknięcie na przycisk „Zapisz się”. Wraz z kliknięciem na tę opcję Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od Savpol informacji handlowych dotyczących działalności Savpol. Wypisanie się z listy newsletter’a możliwe jest poprzez wybranie opcji: „Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości” dostępnej w każdym mailu wysyłanym w ramach newsletter’a.


III. Wymagania techniczne
1. Usługobiorca, w celu korzystania z Serwisu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Savpol. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail.

2. Usługobiorca, korzystający z usług świadczonych przez Savpol, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. Informacje dodatkowe
1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Savpol drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail savpol@savpol.pl.

2. Savpol dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

3. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych, o których mowa w punkcie II. 3. powyżej jest dobrowolne, jednak ich brak w formularzu kontaktowym uniemożliwia nawiązanie kontaktu przez Savpol. Savpol nie świadczy usług na rzecz osób występujących anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

4. Administratorem danych osobowych jest Savpol. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, jedynie w celu odpowiedzi na zgłoszenia Usługobiorców. Savpol zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione.

5. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważną sprawą i dlatego przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Twoją prywatność. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, które gwarantują najwyższą ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie ich przed dostępem nieupoważnionych osób.

Dokument, który czytasz, zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.

Dokument ten odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

 

 1. Dane Administratora

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Savpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gliwicach, ul. Sowińskiego 7, 44-100 Gliwice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000501965; NIP: 631-26-52-‘773, REGON: 243512938 (dalej: „SAVPOL”)

 

Z Administratorem możesz skontaktować się w jeden z następujących sposobów: prześlij email na adres: ado@savpol.pl, zadzwoń pod numer +48 400 04 00 lub wyślij list na adres: Przedsiębiorstwo Savpol sp. z o.o. sp.k., ul. Sowińskiego 7, 44-100 Gliwice.

 

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

 

 • Udział w rekrutacji

 • Udział w szkoleniach w CSS

 • Kontakt z firmą

W każdym z powyższych przypadków podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz z SAVPOL, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dlatego przetwarzanie takie nie wymaga Twojej zgody, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić.

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych w sklepie internetowym www.sklep.savpol.pl oraz informacje z konta użytkownika. W przypadku podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Będziemy także przetwarzać następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych SAVPOL (art. 6 ust.1 lit. f) RODO):

 1. dane dotyczące dokonywanych przez Ciebie zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń oraz w celu obrony przed takimi roszczeniami;

 2. dane z Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez SAVPOL (tj. informacje o naszych o produktach, nowościach i promocjach) oraz w celu kierowania do Ciebie zaproszenia do uczestnictwa w programie lojalnościowym;

 3. Twoje dane, w celu udoskonalenia oferowanych przez nas usług i towarów oraz prowadzenia analiz statystycznych;

 

 1. Twoje dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom.

 

 

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez SAVPOL Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

 1. Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich kopii.

 2. Prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych.

 3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 4. Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, bez podania przyczyny. Usunięcie danych nie wpłynie na dotychczas wykonane czynności.

 5. Prawo do przenoszenia danych: masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie.

 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego usług własnych oraz prawo do sprzeciwu ze względu na Twoją szczególną sytuację, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (inny niż marketing bezpośredni).

 7. Prawo do cofnięcie zgody - w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny - na przetwarzanie danych w zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Prawo do cofnięcie zgody na komunikację marketingową: W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na komunikację marketingową. Aby to zrobić zaloguj się i zmień ustawienia w Twoim koncie.

 

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami na podane powyżej dane kontaktowe.

Mamy obowiązek poinformować Cię w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza Twoje prawa wynikające z RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić świadczenie Tobie usług oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w "SAVPOL".

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji zakupu naszych produktów lub usług, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmujących prowadzenie komunikacji marketingowej, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację.

Odbiorcy danych osobowych

 

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne. Podmioty te przetwarzają dane w naszym imieniu i na podstawie umowy, zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od tych podmiotów zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy, czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane obejmujące (imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności)  temu podmiotowi  w celu realizacji  Twojej płatności.

Zasady bezpieczeństwa

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

 1. wylogowaniu się ze strony www.sklep.savpol.pl po zakończonych zakupach, gdyż samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony www.sklep.savpol.pl.;

 2. zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy;

 3. korzystaniu z programów antywirusowych;

 4. jeśli korzystasz ze strony lub sklepu internetowego www.sklep.savpol.pl za pomocą obcego komputera - pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron.