Informacja o realizowanej strategii podatkowej
INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 27C USTAWY Z DNIA 15 LUTEGO 1992 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
 
PRZEDSIĘBIORSTWO SAVPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Informacja za rok podatkowy 2021
CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
 
Celem sporządzenia przez Przedsiębiorstwo Savpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę Komandytową („Savpol” lub „Spółka”) informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, zgodnie z którym podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro, a także działający w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od osiąganych przez grupę przychodów, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za 2021 rok podatkowy Spółki.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została przygotowana zgodnie z wymogami art. 27c Ustawy o CIT[1]. Przepisy będące podstawą dla sporządzania poszczególnych elementów Informacji  o realizowanej strategii podatkowej zostały wskazane w kolejnych punktach niniejszej informacji.
 
PROCESY I PROCEDURY PODATKOWE
 
Savpol przestrzega przepisów prawa podatkowego, analizując przy tym implikacje podatkowe związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz poszczególnymi operacjami gospodarczymi, jak również zarządza zobowiązaniami podatkowymi w ramach prowadzonej działalności operacyjnej.

Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią pełne odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach struktury organizacyjnej Spółki wyodrębniono Dział Księgowości, który bezpośrednio podlega pod Zarząd. Obowiązki podatkowe wypełniane są przez wyznaczonego pracownika Spółki, który zapewnia zarówno prawidłowe wypełnianie tych obowiązków, jak i przekazywanie wiedzy wewnątrz Spółki (m.in. poprzez sprawowanie kontroli oraz wyznaczanie wytycznych współpracownikom). Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego Spółka wykorzystuje wewnętrzne procesy oraz stosuje się do wewnętrznych instrukcji systemowych, jak również stosuje najlepsze praktyki wypracowane w toku wieloletniej pracy.

Spółka realizuje procesy dotyczące zapłaty podatków, które obejmują:
· zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania,
· obliczenie podstawy opodatkowania,
· kalkulacja podatku,
· zadeklarowanie zobowiązania podatkowego,
· zapłata podatku.

Spółka spełnia obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego poprzez stosowanie się do wewnętrznie przyjętych zasad związanych z kwestiami podatkowymi wynikające z przepisów prawa podatkowego oraz wewnętrznych instrukcji systemowych. W dziale księgowości zostały opracowane procesy, służące do prawidłowego wypełnienia obowiązku podatkowego przestrzegając zasad należytej staranności, wnikliwości oraz terminowości w określonych obszarach działania.

W obszarach podatkowych, które nie zostały zagospodarowane dokumentami pisemnymi, Spółka dba o zapewnienie odpowiednich zasobów i procesów w celu spełnienia wymogów ustawowych oraz prawidłowego wykonania przepisów prawa podatkowego.

Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków. Systemy i kontrole, a także zadania i zasoby zarządzania podatkami zostały opracowane w taki sposób, aby umożliwiały przestrzeganie przepisów i regulacji podatkowych. Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych rozstrzygane są z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i zachowaniem przy tym należytej staranności – tak aby obowiązki podatkowe zostały wypełnione w sposób prawidłowy i rzetelny. Konsultacje dotyczące kwestii podatkowych odbywają się głównie w ramach Działu Księgowego, oraz w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego.
 
DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
 
Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, dostarczając w terminie wymagane informacje oraz wyjaśnienia.

Spółka w Roku Podatkowym nie uczestniczyła w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej , tj. nie była stroną umowy o współdziałanie w zakresie podatków,  o której mowa z Dziale 2b Ordynacji podatkowej.
 
REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH, W TYM INFORMACJE O SCHEMATACH PODATKOWYCH
 
W Roku Podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu m.in. do następujących podatków i opłat:
  • Podatek dochodowy od osób prawnych,
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników,
  • Podatek od towarów i usług,
  • Podatek od nieruchomości,
  • Podatek od środków transportu,
  • Podatek akcyzowy
Spółka reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe w terminach ustawowych.

W Roku Podatkowym 2021 Spółka nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego, dlatego też nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych,  o których mowa w art. 86a par. 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej[2]
 
TRANSAKCJE ZAWIERANE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
 
W Roku Podatkowym 2021 Spółka dokonała transakcji dotyczącej sprzedaży towarów handlowych na rzecz 4 podmiotów powiązanych, których łączna wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów.
 
PLANOWANE LUB PODEJMOWANE DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE
 
W Roku Podatkowym Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, jak również nie planuje podjęcia takich działań w przyszłości.
 
INFORMACJE O ZŁOŻONYCH PRZEZ PODATNIKA WNIOSKACH
 
1/ ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
 Spółka w Roku Podatkowym 2021 nie złożyła wniosku o wydanie interpretacji ogólnej.
 
2/ interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
 Spółka w Roku Podatkowym 2021 nie złożyła wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
 
3/ wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług
 Spółka w Roku Podatkowym 2021 nie złożyła wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej.
 
4/ wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.  o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.)
Spółka w Roku Podatkowym 2021 nie złożyła wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.
 
ROZLICZENIA PODATKOWE W RAJACH PODATKOWYCH
 
W trakcie Roku Podatkowego, za który sporządzana jest informacja o realizowanej strategii podatkowej Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1426, ze zm.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.
 
 

[1] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.)
[2] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387, ze zm.)